Napisz na adres: ekspert.prawny@gazeta.pl
RSS
piątek, 08 września 2017

Radca prawny to wolny zawód zaufania publicznego, który zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej – główne porady prawne, konsultacje, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i  urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Jest wykonywany na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Radca prawny ma możliwość wykonywania zawodu na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Radca prawny może występować w roli pełnomocnika lub obrońcy przed:

 • Sądem Najwyższym,
 • Trybunałem Konstytucyjnym,
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

 

Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę radców prawnych przez okręgową izbę radców prawnych.

09:26, poradyprawnekrakow
Link Komentarze (1) »
piątek, 01 września 2017

Zdarzają się sytuacje, w których to pracownik musi wypłacić odszkodowanie swojemu pracodawcy. Okoliczności te określone są w Kodeksie pracy.

Najczęstsze przyczyny roszczeń odszkodowawczych pracodawców w stosunku do pracowników:

 • nieuzasadnione rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika,
 • zawinione naruszenie obowiązków pracowniczych (szkoda wyrządzona przez pracownika)

Wysokość odszkodowania dla pracodawcy jest uzależniona od rodzaju winy pracownika:

 • nieumyślna - ogranicza wysokość odszkodowania do kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia pracownika,
 • umyślna - oznacza pełną odpowiedzialność za szkodę, rzeczywiste straty i utracone korzyści (wysokość odszkodowania wypłacanego pracodawcy nie jest ograniczona).

Pracodawca nie musi udowadniać przed sądem winy pracownika jednak jest zobowiązany do udowodnienia powstania szkody, wysokości szkody oraz prawidłowego powierzenia mienia. Pracownik aby uwolnić się od odpowiedzialności sam musi udowodnić swoją niewinność.

08:46, poradyprawnekrakow
Link Komentarze (1) »
piątek, 25 sierpnia 2017

Coraz większa ilość przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie swojej firmy za granicę. W tym celu zazwyczaj poszukują krajów z przyjaznym systemem podatkowym w okolicy Polski. Wbrew pozorom wcale nie musisz przenosić biznesu do odległych ciepłych krajów, ogromne korzyści uzyskasz lokując biznes u naszych sąsiadów. Mowa tu o Republice Słowackiej i Czeskiej.    

W przypadku Czech stawka podatku VAT wynosi 21%, natomiast podatku dochodowego 19%, są także dwie różne stawki dla osób fizycznych 15% i 22%. Składki i emerytury przedsiębiorców zależą wysokości uzyskanego dochodu. Ogromnym atutem czeskiego systemu podatkowego jest odliczenie od osiągniętego przychodu od 40 do 60% jako kosztów działalności bez potrzeby ich dokumentowania.

W Republice Słowackiej podatki są natomiast aż niemal połowę niższe niż w Polsce. VAT to 20% jednak przedsiębiorcy mogą odliczyć całą kwotę tego zobowiązania od zakupu samochodu bądź paliwa wykorzystywanego w działalności. Dodatkowo z VAT zwolnieni są przedsiębiorcy, których przychody za ubiegły rok obrotowy nie przekroczyły 50 000 euro.

 

czechy_slowacja_podatki

piątek, 18 sierpnia 2017

Raport fiskalny zawiera dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku na daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku.

Raporty fiskalne często nazywane są raportami zerującymi. Powinny być one wykonywane po zakończeniu sprzedaży w danym dniu. Bardzo ważne jest iż musi nastąpić to przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia.

Wykonanie raportu fiskalnego związane jest z zapisem całej sprzedaży pod daną datą do pamięci fiskalnej.
Jeżeli w danym dniu nie było sprzedaży wówczas nie powstaje obowiązek wykonania raportu dobowego. Tak więc w raporcie miesięcznym brak raportu fiskalnego traktowany jest jako sprzedaż zerowa.

Drukowanie raportów kasowych jest dla przedsiębiorcy sporym utrudnieniem oraz dodatkowym obowiązkiem o którym nie mogą zapomnieć. Jednak pozwala na nieustanną weryfikację osiąganych przychodów oraz kontrolowanie prowadzonych transakcji.

piątek, 11 sierpnia 2017

Amortyzacja środka trwałego to koszt uzyskania przychodu. Wpływa na zaliczenie kosztów do kosztów mniejszej kwoty regularnie w ciągu najbliższych miesięcy oraz jednorazowy koszt w pełnej kwocie.

Jednorazowa amortyzacja ma sens jeżeli działalność jest bardzo dochodowa i przedsiębiorca zakłada duży zysk. Wówczas duży przychód zostanie zrównoważony sporym kosztem. Przyczynia się to do zmniejszenia wysokości podatku dochodowego należnego urzędowi skarbowemu. Sprawia to że środki finansowe nie zostaną zamrożone na poczet zobowiązania podatkowego, ale przyczyniają się rozwojowi firmy.

Jeżeli przychód firmy jest przeciętny bądź spółka wykazuje straty wówczas wykazanie jednorazowej amortyzacji nie przyniesie korzyści. Przedsiębiorca może zdecydować o mniejszym niż standardowy odpis amortyzacyjny. Procent amortyzacji wykazany w przepisach to stawka maksymalna, która można pomniejszyć.

 

Zobacz też czym są dowody księgowe

piątek, 04 sierpnia 2017

Kto potrzebuje przedstawiciela podatkowego?

Przedsiębiorcy, którzy podlegają obowiązkowej rejestracji do celów VAT, ale nie posiadają stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski zobowiązani są do posiadania przedstawiciela podatkowego.

 

Kto może zostać przedstawicielem podatkowym?

Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wtedy, gdy spełnia szereg określonych przepisami wymogów.

 

Czym zajmuje się przedstawiciel podatkowy?

Przedstawiciel podatkowy odpowiedzialny jest za:

 • prowadzenia rozliczeń VAT,
 • ewidencję dla potrzeb VAT,
 • przechowywanie dokumentacji.

 

WAŻNE 

Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie wraz ze swoim mocodawcą za jego zobowiązania podatkowe. Oznacza to, że jeśli podatnik nie dokona rozliczeń VAT to przedstawiciel podatkowy musi uregulować powstałe zobowiązania.

09:38, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 28 lipca 2017

W Polsce na outsourcing decyduje się niewielka ilość przedsiębiorców. Tymczasem usługa ta pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze. Należy bowiem podkreślić, że etatowe zatrudnienie księgowego to koszty o wiele wyższe gdyż prócz tych związanych z wynagrodzeniem opłacić należy składki na podatek i poszczególne ubezpieczenia, a także wyposażenie miejsca pracy nowego pracownika.

Dlaczego zatem tak wielu przedsiębiorców obawia się usług biur rachunkowych?
Przede wszystkim wpływa na to obawa, wynikająca z szeregu nieprawdziwych informacji odnośnie outsourcingu księgowego.

Oto największe mity na ten temat:

1. Ryzyko utraty danych
Firmy stosują najnowsze rozwiązania technologiczne, które pozwalają na zabezpieczenie danych, archiwizację i w razie konieczności tworzenie back-upów.

2. Utrata kontroli
Nowoczesne biura rachunkowe przechowują wszelkie dane w chmurze, umożliwiając tym samym przedsiębiorcy stały wgląd do opracowywanych dokumentów.

3. Ogromne koszty
Prócz wymienionych we wstępie argumentów należy podkreślić, że ogromna ilość biur rachunkowych działających na rynku sprawiła, że konkurują one między sobą nie tylko profesjonalizmem i zakresem usług, ale także ich ceną. Tym samym na pewno uda Ci się znaleźć ofertę dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości.

piątek, 21 lipca 2017

 

Prawo gospodarcze prywatne reguluje stosunki prawne pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego (majątkowe stosunki gospodarcze).

 

Ten rodzaj prawa opiera się na dwóch zasadniczych kryteriach:

 • podmiotowym - reguluje stosunki prawne z udziałem przedsiębiorców,
 • przedmiotowo-funkcjonalnym - reguluje stosunki majątkowe w obrocie gospodarczym za pomocą metody cywilno-prawnej.

 

Działalność gospodarcza jest przedmiotem prawa gdy:

 • zaspokaja potrzeby osób trzecich;
 • prowadzona jest w sposób zawodowy oraz stały;
 • prowadzona jest w jednej z przewidzianych w tym celu form organizacyjno-prawnych;
 • ma charakter zarobkowy.

 

Kwestie regulowane przez prawo gospodarcze prywatne:

 • strój i organizacja przedsiębiorców
 • czynności handlowe
 • prawo papierów wartościowych.
10:08, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 13 lipca 2017

Kodeks pracy jasno określa, że pracodawca może dopuścić do pracy wyłącznie pracownika, który posiada aktualne orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, czyli wstępne badanie do pracy.

Do jego wykonania zobowiązane są osoby przyjmowane do pracy na podstawie stosunku pracy, młodociani pracownicy oraz pracownicy przenoszeni na inne stanowiska, których warunki mogą być szkodliwe bądź uciążliwe dla zdrowia.

Na badania takie kieruje pracodawca. Skierowanie należy wydać w dwóch egzemplarzach; dla lekarza oraz osoby kierowanej na wykonanie badań. Pracodawca z kolei musi dysponować kopią, którą powinien przechowywać wraz z danymi osobowymi pracownika.

Skierowanie powinno zawierać stanowisko oraz informacje dotyczące niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników. Jeżeli lekarz stwierdzi przeciwwskazania do danej pracy wówczas nawiązanie stosunku pracy będzie niemożliwe.

czwartek, 06 lipca 2017

Chcesz uzyskać poradę prawną? -> ZAPRASZAMY

Wielu przedsiębiorców błędnie zakłada, iż nie jest możliwa trwała utrata wartości aktyw. Tymczasem z utratą wartości mamy do czynienia, gdy zaistnieje prawdopodobieństwo, iż składnik aktywów w przyszłości może nie przynosić całości lub części przewidywanych korzyści ekonomicznych. Za korzyści te można uznać wpływy środków pieniężnych związane z danym aktywem, pomniejszone o prognozowane wydatki pieniężne, konieczne w celu wypracowania przez ten składnik prognozowanych zysków.

Podczas oceny poszczególnych składników aktywów wykorzystuje się poniższe kryteria oceny:

1.Wartości niematerialne i prawne:
-okres wygaśnięcia praw majątkowych;
-aktualna cena sprzedaży netto;
-wpływ aktywu na aktualną rentowność jednostki.

2.Rzeczowy majątek trwały:
-wykorzystanie środka trwałego;
-postęp technologiczny;
-efektywność ekonomiczna;
-wartość odtworzeniowa lub kwota podlegająca ubezpieczeniu.

3.Inwestycje:
-ocena bieżącej rentowności;
-prognozowane przepływy pieniężne;
-otrzymane oferty zakupu lub oferty sprzedaży dokonywane na aktywnym rynku;
-reakcje potencjalnych nabywców na własne oferty sprzedaży.


4.Rzeczowy majątek obrotowy.


5.Utrata przydatności związana z:
-postępem technicznym;
-spadkiem koniunktury;
-uszkodzeniem;
-przeterminowaniem;
-brakiem zbytu.

 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 12