Napisz na adres: ekspert.prawny@gazeta.pl
RSS
piątek, 17 listopada 2017

 

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w przeciągu ostatniego roku obrotowego zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych nieprzekraczający 2 milionów złotych.

Od 2018 roku wszystkie formy będą zobowiązane do comiesięcznego wysyłania JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.

Wprowadzenie JPK będzie miało bardzo pozytywny wpływ na działanie organów podatkowych, ponieważ pozwoli zautomatyzować weryfikację danych podatkowych. Ponadto wpłynie on bezpośrednio na działanie przedsiębiorstw, gdyż pozwoli na przeprowadzenie wewnętrznych audytów w celu wykrycia nieprawidłowości w księgach rachunkowych.

Plik JPK powinien zostać wysłany drogą elektroniczną. Do tego zostanie stworzona odpowiednia platforma.

07:09, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 10 listopada 2017

11. listopada to dzień ustawowo wolny od pracy. W bieżącym roku święto niepodległości wypada w sobotę toteż przedsiębiorca ma z tego tytułu obowiązek przydzielenia swoim podwładnym dodatkowego dnia wolnego.

Pracownik nie otrzyma dnia wolnego, który przypada w sobotę jeśli:
-wykonuje obowiązki wynikające ze stosunku pracy mniej niż 5 dni w tygodniu,
-wykonuje obowiązki wynikające ze stosunku pracy w sobotę i jeśli dzień ten jest ich przeciętnym dniem pracy.

Trybunał Konstytucyjny jasno określa, że każde święto, które występuje w okresie rozliczeniowym i przypada w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Zobacz także: Badania wstępne do pracy

 

piątek, 03 listopada 2017

Na naszej STRONIE GŁÓWNEJ znajdziesz wiele ciekawych informacji o zagadnieniach z zakresu księgowości.

Podział spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością stał się bardzo powszechny. Zasady przeprowadzenia danej procedury zostały zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Wyróżniamy trzy kategorie podziału spółki:

1. Przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na innej spółki w zamian za udziały bądź akcje spółki przejmującej.
2. Zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi pełny majątek podzielonej spółki w zamian za akcje lub udziały nowo powstałych spółek.
3. Przeniesienie całego majątku spółki, która została podzielona na spółkę istniejąca oraz nowo zawiązaną.

Przypadki te dotyczą pełnej likwidacji spółki dzielonej.

Skutki podatkowe w znacznej mierze zależą od charakteru majątku spółki. Jeżeli jest on zorganizowaną własnością przedsiębiorstwa wówczas spółka dzielona nie uzyskuje przychodu. Jeśli majątku nie można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wówczas spółka dzielona uzyskuje przychód o wartości rynkowej składników majątkowych przeniesionych na spółki, które przejmują majątek w wartości ustalonej na dzień podziału.

piątek, 27 października 2017

Czasami dochodzi do sytuacji, w których faktura ginie bądź ulega zniszczeniu. Wówczas konieczne jest wystawienie jej duplikatu. Dokument ten wystawia podatnik lub osoba przez niego upoważniona na wniosek nabywcy zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu podatnika.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu duplikatu faktury występuje w rozliczeniu za okres w odniesieniu do nabytych bądź też importowanych przez danego podatnika towarów i usług.

Jeżeli faktura pierwotna dotarła do podatnika, a podatek VAT został już od niej odliczony po czym faktura zginęła wówczas wystawiony duplikat będzie jedynie potwierdzeniem wcześniej zarejestrowanej ewidencji zakupu VAT.

piątek, 20 października 2017

Z różnicami kursowymi mamy do czynienia gdy powstają różnice pomiędzy wartością faktury, a wartością rzeczywistej zapłaty. Są one konsekwencją przewalutowania obcej waluty na złotówki. Jest to konieczne gdyż przepisy jasno określają, że “w przypadku konta walutowego jest to wartość w obcej walucie, którą należy przeliczyć zgodnie z średnim kursem NBP poprzedzającym dzień dokonania zapłaty”.

Różnice kursowe mogą wystąpić zarówno po stronie sprzedaży, jak i wydatków. Stanowią koszt podatkowy bądź przychód firmy. Różnice kursowe mogą przyjmować wartości dodatnie, jak i ujemne.

Z dodatnim wynikiem różnic kursowych mamy do czynienia gdy wartość faktury jest niższa niż kwota do zapłaty po przeliczeniu na walutę polską. Z wynikiem ujemnym spotkamy się jeśli wartość faktury będzie wyższa niż kwota do zapłaty po przeliczeniu na złotówki.

Wartość różnic kursowych musi zostać zaksięgowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Dodatnie różnice należy zakwalifikować do powstałego przychodu i zawrzeć w kolumnie 8, natomiast wynik ujemny uznać za koszt uzyskania przychodów i zaksięgować w kolumnie 13. jako pozostały wydatek.

piątek, 13 października 2017

Analizowanie konkurencji jest bardzo istotnym działaniem podczas funkcjonowania na rynku. Działalność konkurencji może być motywująca i pomóc wprowadzić sprawdzone rozwiązania. Śledzenie konkurencji jest kluczowe zwłaszcza na początku działalności gospodarczej. Co jednak warto dokładnie sprawdzić?

Przede wszystkim konieczna jest analiza i monitoring konkurencji w Internecie. Należy zatem sprawdzić kto w rzeczywistości jest naszym konkurentem, czy działa globalnie, czy lokalnie, czy jest widoczny w Internecie oraz jakie kanały komunikacji wykorzystują. Warto sprawdzić także, jaka jest pozycja naszej konkurencji w wyszukiwarce. Wyszukiwarka Google daje ogromne możliwości zwłaszcza w formie płatnych reklam.

Warto skontrolować również opinie klientów dotyczące konkurencji. W tym celu szczególną uwagę warto zwrócić na media społecznościowe oraz fora internetowe, gdyż to w nich kształtuje się wizerunek firmy w otoczeniu.

piątek, 06 października 2017

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skomputeryzowanie formy prowadzenia działalności. Ma to ogromną ilość zalet między innymi pozwala znaleźć dokumenty za pomocą jednego kliknięcia oraz daje możliwość przesyłania ich online.

Aby dokument mógł zostać uznany za fakturę elektroniczną wszystkie dane na nim muszą zostać zapisane w formacie cyfrowym, aby wymiana danych pomiędzy kontrahentami mogła nastąpić natychmiastowo. Dokument ten musi zawierać niezbędne dane, który musi zawierać faktura.

Przedsiębiorca może przechowywać faktury w wersji elektronicznej w sposób dowolny. Może je wydrukować bądź pozostawić maila z wersjami elektronicznymi. Nie ma żadnych regulacji jeżeli chodzi o przechowywanie maili, dlatego nie ma obowiązku przechowywać ich do wygaśnięcia obowiązku podatkowego, dla bezpieczeństwa warto je jednak gromadzić ponieważ w przypadku zniszczenia wersji papierowej zostaną dowody po przeprowadzonych transakcjach.

Zobacz też: Dowód księgowy

piątek, 29 września 2017

Projekt Ministra Finansów, który niedawno został oficjalnie przedstawiony zakłada rozpoczęcie od 2019 roku opłacania składek ZUS przez najmniejszych przedsiębiorców.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemach ubezpieczeń społecznych i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma wprowadzić obowiązek opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla mikro przedsiębiorców. Wysokość składek, zgodnie z założeniami ma w przypadku małych firm rosnąć wprost proporcjonalnie ze wzrostem przychodu.

Rozwiązanie to sprawdza się i przynosi korzyści osobom, które rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarcze. Niestety z preferencyjnego ZUSu przedsiębiorcy mogą korzystać tylko przez pierwsze 2 lata.

Jeżeli projekt wejdzie w życie samozatrudnieni, którzy osiągają niewielkie przychody będą podlegać ubezpieczeń społecznym ale nie będą musieli płacić wysokich stawek, nawet po upływie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności. Nowa, niższa podstawa wymiaru składek będzie obowiązywała przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, których przychód roczny nie przekracza 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po przekroczeniu limitu przedsiębiorca będzie zobligowany do płacenia zryczałtowanych składek do 60% tego wynagrodzenia.

11:20, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 22 września 2017

Przedsiębiorców, którzy odprowadzają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czekają spore zmiany. Obecnie dokonują oni trzech a nawet czterech przelewów, jednak od 1 stycznia 2018 roku ma się to zmienić. Niezależnie od tego jakie składki czy fundusze opłacają będą to robić jednym przelewem.

Każdy przedsiębiorca, który płaci składki do ZUS otrzyma swój indywidualny numer rachunku, na który będzie dokonywać płatności. Numer ten będzie składał się z 26 cyfr, z których cyfry od 3 do 10 będą numerem identyfikacyjnym ZUS, a ostatnie 10 cyfr będzie oznaczać NIP przedsiębiorcy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie informowanie przedsiębiorców od początku października tego roku.

Zmiany te są pozytywnie odbierane przez przedsiębiorców, jednak w przypadku występowania zaległości w płaceniu składek nie ma możliwości pokrycia bieżących zobowiązań.

10:27, poradyprawnekrakow
Link Komentarze (5) »
piątek, 15 września 2017

Nowym pomysłem Ministerstwa Finansów na opodatkowanie branży handlowej jest wprowadzenie podatku handlowego na wszystkie podmioty, które prowadzą handel detaliczny. Stawka podatku byłaby równa stawce liniowej. Resort finansów zaproponował stawkę wynoszącą 1,5% przychodów, parlament opowiadał się jednak  za stawką 1,2%. 

Przejściowy podatek nie przewiduje kwoty wolnej od podatku, przez co podatek handlowy nie będzie miał charakteru progresywnego, który budzi zastrzeżenia Komisji Europejskiej. Ma on być odprowadzany w postaci miesięcznych zaliczek, a następnie rozliczany rocznie. Co ważne, kwota odprowadzonego podatku handlowego ma przyczyniać się do pomniejszenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego CIT i PIT.  Dzięki temu podatek ten miałby uderzyć głównie w podmioty, które unikają płacenia podatków dochodowych w Polsce.

Oznacza to, że przykładowo jeżeli sklep zapłaci 20 mln zł podatku od handlu, a jego podatek dochodowy będzie wynosił 21 mln zł wówczas będzie zobowiązany dopłacić tylko niedobór tego zobowiązania, a więc 1 mln zł.

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 12