Napisz na adres: ekspert.prawny@gazeta.pl
RSS
piątek, 26 stycznia 2018

Umowa poręczenia sporządzana jest w celu zabezpieczenia wierzytelności. Poręczyciel zobowiązuje się do wykonania zobowiązania na rzecz wierzyciela w wypadku gdyby dłużnik nie wywiązał się z zobowiązania. Tym samym poręczyciel staje się współdłużnikiem, a więc solidarnie odpowiada za zobowiązania.

Umowa taka zawierana jest pomiędzy wierzycielem, a poręczycielem. Dłużnik nie musi nawet wiedzieć o tym fakcie. W oświadczeniu określony jest poziom długu określony kwotowo bądź procentowo.

Bardzo ważnym elementem danej umowy jest określenie odpowiedzialności poręczyciela. Może mieć ona charakter ograniczony do zobowiązania głównego bądź do dodatkowych świadczeń np. odsetek za zwłokę, kary umowne itd. Zależy to przede wszystkim od zapisów w umowie.

Jeżeli dłużnik nie spełni świadczenia wówczas wierzyciel ma prawo wystąpić z roszczeniem do poręczyciela, który jest zobowiązany do regulacji długu.

 

07:32, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 19 stycznia 2018

Profil zaufany jest bezpłatnym narzędziem, które potwierdza tożsamość w Internecie. Dzięki temu osoba nim dysponująca może korzystać z licznych usług online na portalach urzędowych. Przy jego użyciu można załatwić sprawy na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nawet założyć działalność w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Aktualnie profil ten okaże się szczególnie przydatny. Za jego pomocą będziesz bowiem mógł prawidłowo złożyć Jednolity Plik Kontrolny z zakresu podatku VAT. Dzięki jego zastosowaniu w dniu wysyłki będziesz w pełni przygotowany do autoryzacji.
Od 2018 roku do wysyłania Jednolitego Pliku kontrolnego VAT zobowiązani zostali wszyscy przedsiębiorcy, którzy składają deklaracje VAT-7 i VAT-7K.
Obowiązek złożenia JPK_VAT za styczeń kończy się 26 lutego 2018 r. Wysyłka pliku możliwa będzie już 1. lutego za pomocą nieodpłatnych aplikacji udostępnianych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

piątek, 12 stycznia 2018

W rocznej deklaracji PIT-4R przedsiębiorca wykazuje podatek dochodowy swojego pracownika. Pracodawca wylicza go i pobiera z pensji danego pracownika, jest on bowiem częścią składową kwoty brutto jego wynagrodzenia. Podatek ten w pełni stanowi koszt uzyskania przychodu w danej firmie.

Co jednak niezwykle istotne, odprowadzenie podatku dochodowego za pracownika jest obowiązkiem przedsiębiorcy nawet jeżeli jego działalność wykazała stratę.

Pobrane zaliczki z tytułu PIT-4 odprowadza się na konto właściwego względem siedziby firmy urzędu skarbowego. Przedsiębiorca musi też złożyć do końca stycznia roku następnego deklarację PIT-4R łącznie z wyszczególnieniem zaliczek pobranych i odprowadzonych za rok poprzedni.

Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą sankcje prawne.

piątek, 05 stycznia 2018

Od 2018 roku obowiązują nowe zasady opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczasowe rachunki przeznaczone na wpłaty składek zostają zamknięte, a każda firma otrzyma własny indywidualny numer rachunku składkowego.

Jedno konto w ZUS ma przyczynić się do zmniejszenia problematyki rozliczania składek na kontach ubezpieczonych. Aktualnie przelew do ZUS będzie wyglądał niczym przelew rachunku za abonament telefoniczny. Przedsiębiorca nie będzie zatem musiał podawać danych identyfikujących, a także okresów za które dokonuje wpłaty.

W przypadku gdy płatnik nie otrzyma listu z indywidualnym numerem rachunku powinien on w celu jego pozyskania udać się do najbliższej placówki ZUS, zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej bądź sprawdzić numer na stronie www.eskladka.pl

Co ważne, w pierwszej kolejności nasze składki będą przeznaczane na regulację zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych, kolejno ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie Funduszu Pracy.

piątek, 29 grudnia 2017

Wiele osób pyta o to czy jeżeli korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na stosunkowo niewielkie obroty wówczas czy także musi generować Jednolity Plik Kontrolny?

Osoby zwolnione z podatku VAT zwolnione są także z obowiązku comiesięcznego przesyłania JPK_VAT. Nie oznacza to jednak całkowitego zwolnienia z JPK.

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT od 1 lipca 2018 roku muszą sporządzać i przekazywać na wezwanie do urzędu JPK w formie następujących struktur:

-JPK_FA - zawiera dokumenty sprzedaży wydane nabywcom niezależnie od ich tytułu.
-JPK_PKPIR - zobowiązani są do jego generowania przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów.
-JPK_WB - sporządzany w systemie bankowym stąd też to bank przedsiębiorcy zajmuje się jego przygotowaniem oraz pobraniem.

07:10, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
piątek, 22 grudnia 2017

Czasem dochodzi do sytuacji gdy pracodawcy nieodpłatnie wykonują różne świadczenia. Czy należy umieścić je w rozliczeniu PIT?

Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń ustala się następująco:
1. Jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi, które wchodzą w zakres działalności gospodarczej osoby dokonującej świadczenia wówczas wartość określa się według cen stosowanych wobec innych odbiorców.
2. Gdy przedmiotem świadczeń są usługi zakupione wówczas wartość ustala się według cen zakupu.
3. Jeśli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku to wartością pieniężną jest równowartość czynszu jaki przysługuje zawarcie umowy tego budynku lub lokalu.
4. W pozostałych przypadkach wartość należy określić na podstawie cen rynkowych stosowanych podczas oświadczenia usług lub udostępniania rzeczy bądź praw do niej.

 

Zobacz też:  Podatek od sprzedaży detalicznej 

piątek, 15 grudnia 2017

Pożyczki społecznościowe często znane również jako social lending polegają na wzajemnym pożyczaniu sobie środków pieniężnych przez osoby fizyczne. Osoba zainteresowana pobraniem pożyczki wystawia swoje ogłoszenie, w którym ustala warunki uzyskania określonej kwoty. Inwestorzy przeglądają powstałe w ten sposób tabele ofert i decydują komu przekazać swoje środki.

Dla kogo pożyczka społecznościowa? Jest to szansa przede wszystkim dla osób, które bardzo potrzebują funduszy, jednak przez swoją niewielką zdolność kredytową nie mogą liczyć na otrzymanie tych środków od instytucji finansowych. Jak zdobyć tego typu wsparcie? Wystarczy wejść na odpowiednią stronę, przejść procedurę weryfikacyjną, ogłosić się i czekać na osoby zainteresowane.

Osoby, które po raz pierwszy dowiadują się o pożyczkach społecznościowych w pierwszej kolejności zazwyczaj pytają o ich bezpieczeństwo.
Pożyczki zawierane przez Internet wśród większości osób budzą niepewność i zdystansowanie stąd też niewielkie zainteresowanie tego typu usługami na terenie naszego kraju. Tymczasem jest to rozwiązanie bardzo korzystne oraz bezpieczne. Oferty bowiem wystawiane są na zaufanych portalach, a w celu weryfikacji należy podać dane ze swojego dowodu osobistego oraz indywidualny rachunek bankowy. Za pomocą tego typu portali można uzyskać raczej niskobudżetowe pożyczki.

piątek, 08 grudnia 2017

Kredyt kupiecki jest zgodą sprzedającego na otrzymanie zapłaty za towar bądź wykonaną dostawę, po upływie terminu dostawy. Może zostać potwierdzony zarówno umową, jak i ustalonymi warunkami i terminem płatności.

Jako, że niewielkie firmy dysponują raczej niewielkim kapitałem zakładowym nie mogą one liczyć na uzyskanie krótkoterminowych pożyczek od banków, gdyż dysponują one niewielką zdolnością kredytową. W takich sytuacjach kredyt kupiecki jest idealnym rozwiązaniem. Przyjmuje on dwie formy, kredytu odbiorcy w formie zaliczki oraz kredytu dostawcy.

Najczęściej przyjmuje się okres odroczenia wynoszący 30 dni. Termin ten zazwyczaj podlega jednak negocjacjom.

Kredyt kupiecki zabezpieczony jest przez odpowiednie ubezpieczenie. Chroni to przed upadłością oraz zatorami płatniczymi. Należy jednak podkreślić, że aż 20% wkładu własnego potrąca wierzyciel podczas wypłaty kwoty wynikającej z umowy ubezpieczenia.

piątek, 01 grudnia 2017

Wysokość wynagrodzenia to największy motywator dla pracownika. Równie ważna jest forma umowy na podstawie, której ma on wykonywać w swoją pracę. Jak kwestia ta prezentuje się w Polsce w obecnym roku?

Wynagrodzenie nominalne Polaków wzrosło średnio o 4 punkty procentowe. Wyższe zarobki niż średnia krajowa, (czyli 4055 zł) odnotowano tylko w pięciu województwach: województwie mazowieckim, pomorskim, dolnośląskim, śląskim i małopolskim. Badania wykazują jednak, że największy odsetek Polaków pracuje za pensję w przedziale 2054-3081 złotych miesięcznie. Liczba osób, których wynagrodzenie przewyższa 18 000 zł wzrosła niemal o 400 tysięcy osób.

Najbardziej opłacalne branże stanowią górnictwo i wydobywanie, produkcja wyrobów tytoniowych oraz wytwarzanie i zaopatrzenia w energie.

pensja_Polaka2

piątek, 24 listopada 2017

Radca prawny jest wolnym zawodem zaufania publicznego zajmującym się świadczeniem pomocy prawnej – główne porady prawne, konsultacje, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i  urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych reguluje funkcjonowanie tego zawodu.

Radca prawny może występować w roli pełnomocnika lub obrońcy przed:

  • Sądem Najwyższym,
  • Trybunałem Konstytucyjnym,
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Radca prawny ma prawo do wykonywania zawodu na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę radców prawnych przez okręgową izbę radców prawnych.

08:12, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 12