Napisz na adres: ekspert.prawny@gazeta.pl
RSS
piątek, 28 lipca 2017

W Polsce na outsourcing decyduje się niewielka ilość przedsiębiorców. Tymczasem usługa ta pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze. Należy bowiem podkreślić, że etatowe zatrudnienie księgowego to koszty o wiele wyższe gdyż prócz tych związanych z wynagrodzeniem opłacić należy składki na podatek i poszczególne ubezpieczenia, a także wyposażenie miejsca pracy nowego pracownika.

Dlaczego zatem tak wielu przedsiębiorców obawia się usług biur rachunkowych?
Przede wszystkim wpływa na to obawa, wynikająca z szeregu nieprawdziwych informacji odnośnie outsourcingu księgowego.

Oto największe mity na ten temat:

1. Ryzyko utraty danych
Firmy stosują najnowsze rozwiązania technologiczne, które pozwalają na zabezpieczenie danych, archiwizację i w razie konieczności tworzenie back-upów.

2. Utrata kontroli
Nowoczesne biura rachunkowe przechowują wszelkie dane w chmurze, umożliwiając tym samym przedsiębiorcy stały wgląd do opracowywanych dokumentów.

3. Ogromne koszty
Prócz wymienionych we wstępie argumentów należy podkreślić, że ogromna ilość biur rachunkowych działających na rynku sprawiła, że konkurują one między sobą nie tylko profesjonalizmem i zakresem usług, ale także ich ceną. Tym samym na pewno uda Ci się znaleźć ofertę dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości.

piątek, 21 lipca 2017

 

Prawo gospodarcze prywatne reguluje stosunki prawne pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego (majątkowe stosunki gospodarcze).

 

Ten rodzaj prawa opiera się na dwóch zasadniczych kryteriach:

  • podmiotowym - reguluje stosunki prawne z udziałem przedsiębiorców,
  • przedmiotowo-funkcjonalnym - reguluje stosunki majątkowe w obrocie gospodarczym za pomocą metody cywilno-prawnej.

 

Działalność gospodarcza jest przedmiotem prawa gdy:

  • zaspokaja potrzeby osób trzecich;
  • prowadzona jest w sposób zawodowy oraz stały;
  • prowadzona jest w jednej z przewidzianych w tym celu form organizacyjno-prawnych;
  • ma charakter zarobkowy.

 

Kwestie regulowane przez prawo gospodarcze prywatne:

  • strój i organizacja przedsiębiorców
  • czynności handlowe
  • prawo papierów wartościowych.
10:08, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 13 lipca 2017

Kodeks pracy jasno określa, że pracodawca może dopuścić do pracy wyłącznie pracownika, który posiada aktualne orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, czyli wstępne badanie do pracy.

Do jego wykonania zobowiązane są osoby przyjmowane do pracy na podstawie stosunku pracy, młodociani pracownicy oraz pracownicy przenoszeni na inne stanowiska, których warunki mogą być szkodliwe bądź uciążliwe dla zdrowia.

Na badania takie kieruje pracodawca. Skierowanie należy wydać w dwóch egzemplarzach; dla lekarza oraz osoby kierowanej na wykonanie badań. Pracodawca z kolei musi dysponować kopią, którą powinien przechowywać wraz z danymi osobowymi pracownika.

Skierowanie powinno zawierać stanowisko oraz informacje dotyczące niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników. Jeżeli lekarz stwierdzi przeciwwskazania do danej pracy wówczas nawiązanie stosunku pracy będzie niemożliwe.

czwartek, 06 lipca 2017

Chcesz uzyskać poradę prawną? -> ZAPRASZAMY

Wielu przedsiębiorców błędnie zakłada, iż nie jest możliwa trwała utrata wartości aktyw. Tymczasem z utratą wartości mamy do czynienia, gdy zaistnieje prawdopodobieństwo, iż składnik aktywów w przyszłości może nie przynosić całości lub części przewidywanych korzyści ekonomicznych. Za korzyści te można uznać wpływy środków pieniężnych związane z danym aktywem, pomniejszone o prognozowane wydatki pieniężne, konieczne w celu wypracowania przez ten składnik prognozowanych zysków.

Podczas oceny poszczególnych składników aktywów wykorzystuje się poniższe kryteria oceny:

1.Wartości niematerialne i prawne:
-okres wygaśnięcia praw majątkowych;
-aktualna cena sprzedaży netto;
-wpływ aktywu na aktualną rentowność jednostki.

2.Rzeczowy majątek trwały:
-wykorzystanie środka trwałego;
-postęp technologiczny;
-efektywność ekonomiczna;
-wartość odtworzeniowa lub kwota podlegająca ubezpieczeniu.

3.Inwestycje:
-ocena bieżącej rentowności;
-prognozowane przepływy pieniężne;
-otrzymane oferty zakupu lub oferty sprzedaży dokonywane na aktywnym rynku;
-reakcje potencjalnych nabywców na własne oferty sprzedaży.


4.Rzeczowy majątek obrotowy.


5.Utrata przydatności związana z:
-postępem technicznym;
-spadkiem koniunktury;
-uszkodzeniem;
-przeterminowaniem;
-brakiem zbytu.