Napisz na adres: ekspert.prawny@gazeta.pl
RSS
czwartek, 27 kwietnia 2017

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą, staję przed wyzwaniem jakim jest prowadzenie księgowości. Większość firm musi zająć się nią w formie pełnej, jednak w niektórych przypadkach wystarczająca jest księgowość uproszczona. Następuje to w przypadku spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz osoby fizycznej tylko wtedy, gdy przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Jeżeli przedsiębiorstwo przekroczyło tą kwotę, to musi zając się pełną księgowością.


Zalety księgowości uproszczonej to:
- małe koszty,
- łatwość prowadzenia,
- alternatywa prowadzenia systemu księgowego z wykorzystaniem programu księgowego lub księgowości online,
- możliwość monitorowania zdarzeń gospodarczych w firmie.


Ta forma prowadzenia księgowości ma jednak również kilka wad, o których należy pamiętać, a mianowicie:
- brak możliwości dokonywania szerszych analiz ekonomicznych,
- samodzielne prowadzenie księgowości wymaga znajomości aktualnych regulacji prawnych (w przypadku księgowości pełnej wynajmuję się najczęściej biuro rachunkowe),
- pełna odpowiedzialność prawna za błędy w zdarzeniach gospodarczych, 
- ograniczony zakres kategorii, który jest przyczyną niejasności w przypadku konieczności ewidencji nietypowych informacji.

czwartek, 20 kwietnia 2017

Aktywa i pasywa to dwie strony pozyskiwane w bilansie działalności gospodarczej. Na ich podstawie można przeanalizować, czy firma uzyskała zysk, stratę w danym miesiącu oraz określić, czy firma jest rentowa czy nie.

AKTYWA: nieustannie kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o określonej wartości. Nabyte są w wyniku przeszłych zdarzeń gospodarczych. Powodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych, które będą miały w przyszłości. Przykładowymi korzyściami mogą być np. transakcje handlowe wynikające ze sprzedaży aktywów.

PASYWA: inaczej źródła pokrycia majątku przedsiębiorstwa, zobowiązania. Pozycje pasywów ujęte są w określonej logicznej kolejności, które łączą się w grupy o podobnej treści ekonomicznej.

Wyróżniamy następujące pozycje pasywów:
- kapitał własny,
- rezerwy,
- zobowiązania długoterminowe,
- zobowiązania krótkoterminowe,
- fundusze specjalne,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów,
- przychody okresów przyszłych.

Aktywa pokazują, na co zostały przeznaczone środki przedsiębiorstwa, natomiast pasywa określają skąd pochodzą środki finansowe danego przedsiębiorstwa oraz sposób jego finansowania.

środa, 12 kwietnia 2017

Od 1 stycznia 2016 roku istnieje możliwość starania się o refundację kosztów zatrudnienia pracownika z Urzędu Pracy. Konieczne w tym celu jest spełnienie kilku wymogów. Pierwszym z nich jest zatrudnienie pracownika na okres kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu refundowanego okresu pracy. Również firma, która zamierza zatrudnić pracownika musi działać przez okres co najmniej 6 miesięcy do czasu złożenia wniosku. Do czasu złożenia wniosku nie może posiadać żadnych zobowiązań podatkowych oraz zmniejszyć zatrudnienie. Konieczne jest również zatrudnienie pracownika na pełny etat!


Po skierowaniu z PUP osoby bezrobotnej do pracy i zaakceptowaniu jej przez pracodawcę, sporządzana będzie umowa, na mocy której pracodawca będzie otrzymywać przez okres 12 miesięcy zatrudnienia pracownika środki na refundację jego wynagrodzenia. Przez kolejne 12 miesięcy pracodawca będzie płacił wynagrodzenie pracownika z swoich środków. Jeżeli tego nie dotrzyma będzie musiał zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami.

W ramach przypomnienia, zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat kont księgowych!

środa, 05 kwietnia 2017

Księgowość prowadzona jest w każdym przedsiębiorstwie, czy to mniejszych czy większym. Niestety prowadzenie księgowości często sprawia problemy, ponieważ wymaga obycia z choćby podstawowymi pojęciami rachunkowości, a w zaawansowanej (pełnej) formie wiąże się z znajomością pewnych procedur. Jednak księgowość pełna, choć jest kłopotliwą ma wiele zalet, takich jak: - pokazuje pełny i dokładny obraz sytuacji finansowej firmy, - daje możliwość podjęcia przyszłych zmian na podstawie analizy finansowej, - umożliwia organom kontrolnym dokonywanie kontroli majątku i finansów. Na szczęście prowadzenie księgowości w pełnej formie oferują biura rachunkowe, które chętnie prowadzą księgi handlowe, oferują przy tym kompleksową obsługę księgową. Pomoc księgowa uzyskana od biura rachunkowego pozwoli przedsiębiorcy zaoszczędzić czas, nerwy i pieniądze, a przy tym skupić się na rozwoju firmy. Pełna księgowość jest skomplikowana, ale z pomocą odpowiednich osób może okazać się najlepszą formą księgowości, nie tylko dla przedsiębiorstw zobowiązanych do jej prowadzenia, ale również tych, które dobrowolnie się na nią decydują.