Napisz na adres: ekspert.prawny@gazeta.pl
RSS
czwartek, 20 kwietnia 2017

Aktywa i pasywa to dwie strony pozyskiwane w bilansie działalności gospodarczej. Na ich podstawie można przeanalizować, czy firma uzyskała zysk, stratę w danym miesiącu oraz określić, czy firma jest rentowa czy nie.

AKTYWA: nieustannie kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o określonej wartości. Nabyte są w wyniku przeszłych zdarzeń gospodarczych. Powodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych, które będą miały w przyszłości. Przykładowymi korzyściami mogą być np. transakcje handlowe wynikające ze sprzedaży aktywów.

PASYWA: inaczej źródła pokrycia majątku przedsiębiorstwa, zobowiązania. Pozycje pasywów ujęte są w określonej logicznej kolejności, które łączą się w grupy o podobnej treści ekonomicznej.

Wyróżniamy następujące pozycje pasywów:
- kapitał własny,
- rezerwy,
- zobowiązania długoterminowe,
- zobowiązania krótkoterminowe,
- fundusze specjalne,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów,
- przychody okresów przyszłych.

Aktywa pokazują, na co zostały przeznaczone środki przedsiębiorstwa, natomiast pasywa określają skąd pochodzą środki finansowe danego przedsiębiorstwa oraz sposób jego finansowania.

środa, 12 kwietnia 2017

Od 1 stycznia 2016 roku istnieje możliwość starania się o refundację kosztów zatrudnienia pracownika z Urzędu Pracy. Konieczne w tym celu jest spełnienie kilku wymogów. Pierwszym z nich jest zatrudnienie pracownika na okres kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu refundowanego okresu pracy. Również firma, która zamierza zatrudnić pracownika musi działać przez okres co najmniej 6 miesięcy do czasu złożenia wniosku. Do czasu złożenia wniosku nie może posiadać żadnych zobowiązań podatkowych oraz zmniejszyć zatrudnienie. Konieczne jest również zatrudnienie pracownika na pełny etat!


Po skierowaniu z PUP osoby bezrobotnej do pracy i zaakceptowaniu jej przez pracodawcę, sporządzana będzie umowa, na mocy której pracodawca będzie otrzymywać przez okres 12 miesięcy zatrudnienia pracownika środki na refundację jego wynagrodzenia. Przez kolejne 12 miesięcy pracodawca będzie płacił wynagrodzenie pracownika z swoich środków. Jeżeli tego nie dotrzyma będzie musiał zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami.

W ramach przypomnienia, zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat kont księgowych!

środa, 05 kwietnia 2017

Księgowość prowadzona jest w każdym przedsiębiorstwie, czy to mniejszych czy większym. Niestety prowadzenie księgowości często sprawia problemy, ponieważ wymaga obycia z choćby podstawowymi pojęciami rachunkowości, a w zaawansowanej (pełnej) formie wiąże się z znajomością pewnych procedur. Jednak księgowość pełna, choć jest kłopotliwą ma wiele zalet, takich jak: - pokazuje pełny i dokładny obraz sytuacji finansowej firmy, - daje możliwość podjęcia przyszłych zmian na podstawie analizy finansowej, - umożliwia organom kontrolnym dokonywanie kontroli majątku i finansów. Na szczęście prowadzenie księgowości w pełnej formie oferują biura rachunkowe, które chętnie prowadzą księgi handlowe, oferują przy tym kompleksową obsługę księgową. Pomoc księgowa uzyskana od biura rachunkowego pozwoli przedsiębiorcy zaoszczędzić czas, nerwy i pieniądze, a przy tym skupić się na rozwoju firmy. Pełna księgowość jest skomplikowana, ale z pomocą odpowiednich osób może okazać się najlepszą formą księgowości, nie tylko dla przedsiębiorstw zobowiązanych do jej prowadzenia, ale również tych, które dobrowolnie się na nią decydują.

środa, 29 marca 2017

REGON to akronim od Rejestru Gospodarki Narodowej. Numer REGON to dziesięciocyfrowy numer identyfikacyjny podmiotu gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Osoby fizyczne mają numer REGON przypisany raz na zawsze, otrzymany podczas pierwszej rejestracji w rejestrze.


Początkowo numer ten był 7-cyfrowy. Obecnie składa się z 9 cyfr: 2 cyfr wyróżnika województwa + 6 cyfr "numeru seryjnego" + 1 cyfra kontrolna.


Warto jednak przypomnieć, że jeśli jednostka organizacyjna posiada siedziby w różnych województwach, to jej REGON składa się nie z 9, a z 14 cyfr.

10:55, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
środa, 22 marca 2017

Ustawa o rachunkowości jest nadrzędnym aktem prawnym w Polsce, który reguluje prowadzenie rachunkowości. Ustawa ta obowiązuje od 1994 roku, lecz od tego momentu była wielokrotnie nowelizowana, by dostosować zawarte w niej przepisy do standardów unijnych.


Ustawa o rachunkowości zawiera wiele szczegółowych przepisów, które odnoszą się do prowadzenia pełnej rachunkowości, zarówno w spółkach, jak i w stowarzyszeniach i fundacjach. Obejmuje między innymi, regulacje dotyczące:
1. Sporządzania sprawozdań finansowych. 
2. Prowadzenia księgi rachunkowej.
3. Przeprowadzania badań księgowych sprawozdań finansowych. 
4. Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Wymienione powyżej czynności stanowią najważniejsze obszary, jakie regulują przepisy ustawy o rachunkowości. W ustawie znajdują się dodatkowo wymogi w zakresie sporządzania i kontroli dokumentów, zasad sporządzania bilansu, a także przeprowadzania inwentaryzacji.

 

Sprawdź również inne nasze wpisy - TUTAJ!

09:01, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
środa, 15 marca 2017

Jedną z dostępnych możliwości opodatkowania jest ryczałt ewidencjonowany. W tej formie, główną rolę odgrywają dochody przedsiębiorstwa. Podmiot, który wybierze ten rodzaj opodatkowania, nie musi ewidencjonować ani rozliczać kosztów uzyskania przychodu, gdyż stawkę ryczałtu stosuje się bezpośrednio do tego, co udało się mu zarobić.

Prawidłowy dobór stawki podatkowej ma bezpośredni wpływ na efektywność ryczałtu. Wyróżnić można 5 rodzai wysokości stawki podatkowej:
3%
5,5%
8,5%
17%
20%

Na ukształtowanie wysokości stawki wpływa ma rodzaj i zakres świadczonych usług lub sprzedawanych towarów.Niezwykle ważne jest aby sprawdzić i porównać wysokość stawki z ogólnie dostępnymi (np. w Internecie) czynnościami prowadzonymi w ramach działalności.

13:24, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
środa, 08 marca 2017

Chęć zastosowania insourcingu powinna zostać poprzedzona analizą, czy to działanie przyniesie korzyści.

*****

Ministerstwo Finansów informuje, że ok. 90 % podatników CIT będzie mogło skorzystać z obniżonej 15-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych.


Projekt ustawy obniżającej obciążenia podatkowe małych przedsiębiorców, jest realizacją zapowiedzi premier Beaty Szydło z expose. Projekt ten jest w fazie konsultacji. Przewidywany termin wejścia nowych przepisów to 1 stycznia 2017 roku. Niższa stawka podatku CIT miałaby obejmować podatników, których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1,2 mln euro w przeliczeniu na polską walutę. Obniżona stawka CIT będzie dotyczyła również podatników, którzy rozpoczynają działalność.


Resort finansów ma nadzieję, że zmiany będą wsparciem podatników, którzy mają trudności w pozyskaniu kapitału na inwestycje i dla których zaburzone warunki konkurencji są główną barierą w prowadzeniu lub rozwoju przedsiębiorstwa. Zdaniem Ministerstwa Finansów w długookresowej perspektywie działania, wprowadzone zmiany mogą przyczynić się do stworzenia sprzyjających warunków dla zwiększenia przedsiębiorczości wśród Polaków, w tym również przedsiębiorczości młodych ludzi.

11:41, poradyprawnekrakow
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 28 lutego 2017

Sporządzania sprawozdania finansowego po zakończeniu każdego roku obrotowego w spółkach handlowych jest obowiązkiem. Jedynie niektórym spółkom pozwala się uniknąć tego obowiązku. Te spółki, które są spółkami jawnymi lub partnerskimi i nie przekraczają limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych (2 000 000 euro) mogą prowadzić uproszczoną księgowość. Nie mają więc obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego. Nie zwalania to ich jeszcze z obowiązków wobec Urzędu Skarbowego czy KRS. Jeżeli spółki handlowe nie mają obowiązku sporządzenia w danym roku obrotowym sprawozdania finansowego, muszą złożyć do końca czerwca następnego roku w KRS - informację o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego.


Zgłoszenie braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego należy dokonać na odpowiednim wniosku KRS. Może to być:
- formularz KRS-Z30 – w przypadku, gdy wniosek dotyczy wyłącznie złożenia tego oświadczenia,
- formularz KRS-ZN – w przypadku, gdy jednostka składa oświadczenie przy okazji rejestrowania w KRS zmiany również innych danych.

wtorek, 21 lutego 2017

O tym jak dany dokument księgowy będzie przechowywany i jak długo, decydują najważniejsze czynniki, czyli jego typ oraz kategoria archiwalna.


W zależności od kategorii archiwalnej dokumenty księgowe mogą być przechowywane:
- trwale, gdy należą do kategorii A. Zaliczyć do nich można wszelkie akty notarialne oraz sprawozdania finansowe.
- czasowo, gdy należą do kategorii B i BE. Czas przechowywania w tej kategorii zależy od litery przepisanej znakowi. Jeżeli jest to na przykład B5 oznacza to, że dokumenty archiwizuje się przez 5 lat.
- tylko do czasu zakończenia ich użyteczności - kategoria BC. Należą do nich dokumenty manipulacyjne czyli takie, jakie niszczy się, gdy skończy się ich użyteczność.


Podział na kategorie to nie wszystko, co decyduje o czasie przechowywania dokumentacji księgowej. Ważny jest również typ. W innym czasie przechowuje się dokumentacją kadrową, a w innym dokumentację inwentaryzacyjną. Informacje na ten temat znaleźć można w ustawach o rachunkowości lub o prawie podatkowym.

wtorek, 14 lutego 2017

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą musi być świadom tego, iż jednym z jego obowiązków związanych z firmą jest opracowywanie sprawozdań finansowych na koniec każdego roku obrachunkowego. Sprawozdanie, o którym mowa jest dokumentem bilansującym wszystkie istotne dane (przede wszystkim liczbowe), które dostarczają jednostce niezbędnych informacji związanych z bieżącą sytuacją zarówno majątkową, finansową, jak i dochodową danej jednostki.


Prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od przedsiębiorcy ujęcia:
- pełnej nazwy,
- dokładnego adresu siedziby,
- czasu, za który tworzone jest sprawozdanie,
- podpisów właścicieli jednostki,
- daty sporządzenia.


Sprawozdanie finansowe składa się z:
- bilansu, w którym przedstawia się stan aktywów i pasywów przedsiębiorstwa,
- rachunku zysków i strat, który zawiera cenne informacje o zyskowności jednostki,
- informacji dodatkowych, które obejmują wszystkie objaśnienia.


Bardzo istotnym warunkiem jest to, iż sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone zarówno w języku polskim, jak i w walucie polskiej. Należy kierować się przepisami zawartymi w obowiązującej Ustawie o rachunkowości.

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 7